דלג לתוכן העמוד

למשרת מפתח/ת שירותים חברתיים אזוריים

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/03/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 18/04/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון (להלן "אשכול יהודה ושומרון" ואו "האשכול") נותן בזו הודעה על מכרז לתפקיד מפתחת שירותים חברתיים והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו.

דרגת המשרה ודירוגה: מנהל מחלקה

היקף העסקה: 100%

תיאור כללי של התפקיד:

פיתוח, הקמה וניהול שירותים חברתיים אזוריים באשכול, בתחומים בהם יש יתרון למענה אזורי בתיאום עם רשויות האשכול, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וגורמים רלוונטיים נוספים.

תחומי אחריות:

 1. תכנון, פיתוח והקמה של שירותים חברתיים באשכול על פי מיפוי צרכים ואתגרים של רשויות האשכול.
 2. ניהול השירותים האזוריים ובניית מודל עבודה משותף לאשכול ולרשויות בהפעלת השירותים.
 3. יצירת תשתיות עבודה אזוריות בתחום הרווחה והשירותים החברתיים.
 4. תכלול וייזום פעילות בתחומים חברתיים משיקים לשירותי רווחה, כגון: קהילה וחינוך.

 

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

 1. תכנון, פיתוח והקמה של שירותים חברתיים באשכול על פי מיפוי צרכים ואתגרים של רשויות האשכול.
 • אסוף וריכוז נתונים מגופים רלוונטיים (רשויות המקומיות, מגזר שלישי, למ"ס, בטל"א ועוד) בתחום החברה והרווחה ברמה האזורית, ויצירת מיפוי חברתי אזורי.
 • מיפוי השירותים הניתנים באזור ע"י רשויות מקומיות, מגזר שלישי, מגזר עסקי, ותוכניות ממשלתיות, והיקף התושבים הצורכים שירותים אלה.
 • מיפוי שירותי רווחה קיימים הנותנים מענה אזורי, או המופעלים בשיתוף של מספר רשויות.
 • מיפוי ואיתור צרכי הרשויות באשכול בתחום שירותי הרווחה.
 • גיבוש אסטרטגיה ופיתוח כלים לבחינת השירותים בהם יש יתרון למענה אזורי.
 • איתור שטחים פוטנציאלים לטובת שירותי רווחה, וייזום בנייה של מבנים רב תכליתיים עבור שירותי רווחה אזוריים.
 • תכנון ופיתוח שירותים חדשניים.
 • קידום התכנית להרחבת שירותים חברתיים בראייה אזורית, ובכלל זה עבודה לפי ההנחיה המשותפת של הצוות המוביל הבין משרדי (אוצר, פנים ורווחה). בתוך כך נכלל: מיפוי אזורי של שירותי הרווחה, השתתפות בפורום המקצועי של מפתחי השירותים החברתיים, השתתפות בוועדת ההיגוי, הגשת תכניות עבודה לאישור הצוות המשותף וביצוע מטלות נוספות לפי דרישה.
 1. ניהול השירותים האזוריים ובניית מודל עבודה משותף לאשכול ולרשויות בהפעלת השירותים.
 • ניהול ותכלול השירותים החברתיים של האשכול.
 • ניהול ממשקי העבודה מול רשויות האשכול בנוגע לשירותים חברתיים שהאשכול מספק ברמה האזורית.
 • התקשרות ועבודה מול ספקי השירותים החברתיים מטעם האשכול לרבות בקרה ומעקב.
 • ניהול תקציב ותזרים היחידה ממקורות האשכול וגיוס תקציבים ממקורות חיצוניים.
 • סיוע בתכלול מגוון השירותים החברתיים הקיימים באזור, והנגשתם לרשויות.
 • עבודה שוטפת מול משרדי הממשלה הרלוונטיים.
 1. יצירת תשתיות עבודה אזוריות בתחום הרווחה והשירותים החברתיים.
 • הקמה והובלת פורומים מקצועיים של בעלי התפקידים הרלוונטיים ברשויות האשכול בתחום הרווחה, השירותים החברתיים ותחומים רלוונטיים נוספים.
 • הקמת ועדות היגוי לתחומי ליבה בהם האשכול עוסק בשיתוף עם אנשי מקצוע הרלוונטיים לתחום ובעלי עניין נוספים (מגזר שלישי, תושבים ועוד).
 • פיתוח, גיוס וניהול קשרים עם שותפים אסטרטגיים בתחום שירותי הרווחה ברמה הארצית והאזורית (רשויות, מגזר שלישי, מגזר עסקי).
 • קידום פעולות לחיזוק עבודת המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות האשכול לרבות חיזוק ממשקי העבודה ביניהן ופיתוח יכולות מקצועיות במידת הצורך.
 1. תכלול וייזום פעילות בתחומים חברתיים משיקים לשירותי רווחה, כגון: קהילה וחינוך.
 • פיתוח תפישה כוללת לפיתוח שירותים חברתיים ביחס לממשקים תחומיים נוספים, כגון: תעסוקה, קהילה, חינוך וכיו"ב.
 • ייזום פעילות קהילתית, חברתית וחינוכית משלימה לשירותי הרווחה.

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

 

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

 

יתרון:

ניסיון בכתיבת תוכניות אב ותוכניות עבודה מפורטות ומימושן.

מגורים באחת מרשויות האשכול.

כפיפות: מנכ"לית האשכול

קורות חיים, המלצות ותעודות השכלה ניתן לשלוח לדוא"ל: [email protected]  עד לתאריך 18.4.2021 .

לפרטים נוספים ומידע על האשכול: 050-4063100 (נועה)

* המודעה כתובה בלשון זכר אך פונה לשני המינים.