דלג לתוכן העמוד

מכרז עם בחינה דו-שלבית למתן שירותי ייעוץ לבחינת מענים כלכליים וסביבתיים בטיפול בפסולת

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/02/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 25/03/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:

עבור איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון

דצמבר 2020

 

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה:

מכרז פומבי מס' 20203 למתן שירותי ייעוץ לבחינת מענים כלכליים וסביבתיים בטיפול בפסולת עבור איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ויעודכן בהמשך.

 

מסמכים:

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז